Skövde kommun
541 83 Skövde

Ansökan om anstånd att komma in med redovisningshandlingar till Överförmyndaren

Anvisningar

Anmäler en förordnad förmyndare, god man eller förvaltare att han eller hon är förhindrad att inom föreskriven tid lämna förteckning, årsräkning eller sluträkning till överförmyndaren, kan överförmyndaren, enligt föräldrabalken 14 kap 20 §, bestämma ny tid för avlämnandet.

Överförmyndaren kan sätta ut nya frister för lämnandet av förteckning och för avlämnande av årsräkning och sluträkning t.ex. på grund av ställföreträdarens sjukdom o.d. eller förvaltningens omfattning. Ställföreträdaren får ange anledningen till att handlingarna inte kan ges in i tid. Överförmyndaren kan, om det behövs, sätta ut flera frister efter varandra. Om det å andra sidan inte finns något hinder mot att avlämna handlingarna, kan överförmyndaren besluta om vitesföreläggande enligt föräldrabalken 16 kap. 13 § om inte handlingarna kommer in i tid.

Överförmyndaren bör kunna vara relativt generös med att ange anstånd, i vart fall för kortare perioden på någon eller några veckor. I fråga om sluträkningar bör dock överförmyndaren upplysa om att det kan uppstå problem för ställföreträdaren att få ut sitt arvode för det fall att ett dödsbo skall stå för detta och att arvskifte redan har hunnit ske. I sådana fall finns det därför anledning för ställföreträdaren att komma in med sluträkning så fort som möjligt.

Val av inloggning

Välj inloggning nedan. För att du ska kunna följa ditt/dina ärenden och se status på ”Mina sidor” måste du logga in med e-legitimation. Då fylls även dina personuppgifter i automatiskt.

Signering med e-legitimation

För att kunna skicka in blanketten elektroniskt, måste du ha tillgång till giltig e-legitimation då sista steget i tjänsten kräver digital signatur.